RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJE KARPACKA MANUFAKTURA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Karpacka Manufaktura z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Podgórska 3c, 33-300 Nowy Sącz.
 1. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych:
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego [projektu]. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania publicznego [projektu]. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO. 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu], podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania publicznego [projektu], podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego [projektu], zewnętrznemu biuru rachunkowemu (obsłudze kadrowo-płacowa).
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 1. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach realizacji zadania publicznego.
 1. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 1. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.