Działanie Fundacji 1

Głównym celem naszej Fundacji i strategicznymi obszarami są:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Promowanie i wspieranie wszelkich form aktywności i intergracji społecznej.
Edukacja i rozwój ruchowy: dzieci i młodzieży oraz seniorów.
Rozwój nowych technologi,ochrona środowiska i edukacja przyrodnicza,
Wyrównywanie szans i pomoc osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Działania związane z zwiększeniem dostępu do kultury, ochronę dziedzictwa kulturowego. Promowanie i wspieranie działań związanych z historią, tradycją i regionalizmem.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami i uczelniami, grupami społecznymi, wolontariuszami.